วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1-2 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566