วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่1)

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่1)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม.pdf

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดของแก่น

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> สัญญาจ้าง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตรวจคน-เข้า เมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วม กันพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการ เสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๙๕๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสน ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยราคาที่เสนอตํ่ากว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ (๒๓.๐๐%) และตํ่ากว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ (๒๓.๐๐%) รวมทั้งเป็น ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ และไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

--> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--> ขอบเขตงาน

--> รายการประกอบแบบงาน

--> ราคากลาง

--> สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

--> เอกสารประกอบ