วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ อาคารกองร้อยที่ ๓ เดิม ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ.การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2552  และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  แล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่

 

 

ตามประกาศพระราชก­ฎษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  4  เลขที่  272  หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4346-5242  อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://khonkaen.immigration.go.th

 

 

ตาม พ.ร.ฏ.การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พ.ค.2559 ได้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคามขึ้นใหม่ แยกออกจากความรับผิดชอบของ ตม.จว.ขอนแก่น จึงเหลือพื้นที่รับผิดชอบเพียงจังหวัดขอนแก่น ตามอนุมัติ ตร. ลง 24 ก.พ.2559 ให้ปรับระดับหัวหน้า ตม.จว. จากระดับตำแหน่ง สว. เป็นตำแหน่ง สวญ.

 เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ใช้อาคารกองร้อยปกครอง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เป็นสถานที่ทำการชั่วคราวปฏิบัติราชการ   ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๘  ต.ค. ๒๕๖๑  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ได้รับการประสานจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ว่ามีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารกองร้อยปกครองดังกล่าว  เพื่อทำการฝึกอบรมโครงการพิเศษ ในเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งห้ามให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ  เป็นเหตุให้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ต้องจัดหาสถานที่เพื่อใช้ปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวแห่งใหม่ ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุญาตจาก  กรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ว่างจำนวน 6.5 ไร่ ณ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ก่อสร้างสถานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นถาวร และในระหว่างนี้ได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ดังกล่าวไปพร้อมกัน  คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563  

 ในการนี้ ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวนิชกพงษ์ พร้อมด้วย ท่านประชิต  อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งจังหวัดขอนแก่น  และ ท่านรุ่งโรจน์  สิงห์มี  หัวหน้างานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๓  ให้ใช้พื้นที่อาคาร ๒ ชั้น ๒  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่นี้ ใช้เป็นอาคารที่ทำการ ชั่วคราว ดังกล่าว

 

 

ทำเนียบสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน

พ.ต.ท.ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2566

พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์ ธ.ค. 2563 - ธ.ค. 2564

พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข 19 มี.ค.2562 - ธ.ค. 2563

พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ 16 พ.ค.2559 - 18 มี.ค.2562

 

   

ทำเนียบสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

พ.ต.ท.บุญเรือง เล็กน้อย 15 ม.ค. 2558 - 15 พ.ค.2559

พ.ต.ท.อนันต์  ทองสุข 10 ก.พ. 2554 - 14 ม.ค. 2558

พ.ต.ท.หญิง รพีภัทร  โยเซฟ 7 ก.ย. 2552 - 9 ก.พ. 2554