Friday, 12 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้…

11-07-2024 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(9 ก.ค. 67) เวลา 09.30 - 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วงเดือน วงเดือน สว.ตม.จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.หญิง ณภรณิน บุญมานุช รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ร่วมกับ สยศ.ตร. และ สตง. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.   ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และจัดทำข้อมูลท้องถิ่น

28-06-2024 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น , พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และจัดทำข้อมูลท้องถิ่น ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน   ...

Read more

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

28-06-2024 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย.67 เวลา 16.40 ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น , พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด และนโยบายผู้บังคับบัญชา ในการนี้ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น ได้อบรมให้ความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป  

Read more

เป็นประธานในการประชุมบริหาร ตม.จว. ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567

28-06-2024 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันพุธที่ 20 มี.ค.67 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมบริหาร ตม.จว. ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น ในการนี้ได้อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเรื่องหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในหน้าที่ราชการและปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  

Read more

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

28-06-2024 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น , พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ระเบียบ และข้อกฎหมายที่กำหนด พร้อมทั้งได้อบรมหลักธรรมมาภิบาลเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป  

Read more

เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Partial Exercise

20-06-2024 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 มิ.ย. 67) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น และ ร.ต.อ.หญิง ณภรณิน บุญมานุช รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Partial Exercise ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดยมี นางประภาวดี ประดับวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยาน นานาชาติขอนแก่น เป็นประธาน  

Read more

พิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5

07-06-2024 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 (หน้าขอนแก่นฮอลล์) โดยมี นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธาน  

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

30-05-2024 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๔๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมาย ให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นาย พันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน   ...

Read more

จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง

14-05-2024 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ที่มา : หนังสือพิมพ์เสียงสัมพันธ์ กอ.รมน.ขอนแก่น จนท.จัดหางานจ.ขอนแก่น แรงงาน จ.ขอนแก่น จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย จำนวน 9 ราย ...

Read more

ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น

14-05-2024 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน  

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. ครั้งที่ 4/67

22-04-2024 Hits:887 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้(22 เม.ย. 67)เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. ครั้งที่ 4/67 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ…

22-04-2024 Hits:938 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ (22 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ด.ต.หญิง พจนา ชัยวงษ์ทิตย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับ รอง ผกก.-ผบ.หมู่ ระหว่างวันที่ 22 – 26 เม.ย. 67 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567

31-03-2024 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 มี.ค. 67) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ...

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจ…

31-03-2024 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 มี.ค. 67) เวลา 08.30 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ด.ต.หญิง อัญญาภรณ์ พละเดช ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมพวกรวม 4 นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 29 อาคารที่ทำการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(เมืองทองธานี) ...

Read more

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

23-03-2024 Hits:261 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(22 มี.ค. 67) เวลา 10.30 น. ตม.จว.ขอนแก่น ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น  

Read more

ร่วมเฝ้าฟังการประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 3/2567

21-03-2024 Hits:264 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้( 21 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ฯ รรท.สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น ร่วมเฝ้าฟังการประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น  

Read more

ร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2

19-03-2024 Hits:286 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(19 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 โดยมี พลตรี สุดศรัณย์ ลำเจียก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน   ...

Read more

บูรณาการกำลังร่วม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๒…

13-03-2024 Hits:1565 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสิทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำกำลังชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ขอนแก่น บูรณาการกำลัง ร่วม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๒ จว.ขอนแก่น ตรวจสอบสถานประกอบการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม บ้านโนนม่วง จว.ขอนแก่น ขณะเขาทำการตรวจสอบพบบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าวกำลังนั่งทำงานอยู่สถานที่เกิดเหตุ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางซึ่งๆ ไม่สามารถแสดงได้จำนวน ๓ ราย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้...

Read more

รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CLINIC POLICE ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom

13-03-2024 Hits:1360 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CLINIC POLICE ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom

Read more

สุ่มตรวจการยื่นขออยู่ต่อ

10-03-2024 Hits:1617 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 11 ม.ค. 2567 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดยสั่งการให้ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกสอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณียื่นคำร้องขออยู่ต่อ กรณีอยู่ในความอุปการะภรรยาไทย ราย MR.ADMAO MAURIZIO อายุ 50 ปี สัญชาติ เยอรมัน อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 238 หมู่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ พบคนต่างด้าวและภรรยาชาวไทย พร้อมพยานบุคคลยืนยันตามการยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ

Read more

X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงลักลอบทำงานและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

10-03-2024 Hits:1381 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 8 ธ.ค. 2566 เวลา 13.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, , พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยได้ตรวจสอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ตรวจการแจ้งที่พัก

10-03-2024 Hits:1655 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 13 พ.ย. 2566 เวลา 10.40 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยได้ตรวจสอบ โรงแรมอัญชันลากูน่าโฮเทล ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงลักลอบทำงานและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

10-03-2024 Hits:1454 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยได้ตรวจสอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจริยะ (BMW) สอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอา…

10-03-2024 Hits:1519 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 26 ต.ค. 2566 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดย สืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกสอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณียื่นคำร้องเพื่อขอประกอบธุรกิจ ราย MR.YU ZHIXI อายุ 44 ปี สัญชาติจีน อาศัยอยู่ที่ ห.จ.ก.มิตรภาพผ้าม่าน เลขที่ 355/20-21 ม.17 ต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการปฎิบัติ พบคนต่างด้าวฯ พร้อมพยานบุคคลยืนยันตามการขอยื่นคำร้องอยู่ต่อ

Read more

ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจริยะ (BMW) ตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผ…

10-03-2024 Hits:1507 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 26 ต.ค. 2566เวลา 15.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดย สืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522ราย MR.LEE SEUNG KON อายุ 54 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45/71-72 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการปฎิบัติ พบคนต่างด้าวขออยู่ต่อตามวัตถุประสงค์จริง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ตรวจการแจ้งที่พัก

วันนี้ 13 พ.ย. 2566 เวลา 10.40 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยได้ตรวจสอบ โรงแรมอัญชันลากูน่าโฮเทล ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ