Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่1)

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่1)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม.pdf