Wednesday, 21 February 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตรวจคน-เข้า เมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วม กันพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการ เสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๙๕๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสน ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยราคาที่เสนอตํ่ากว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ (๒๓.๐๐%) และตํ่ากว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ (๒๓.๐๐%) รวมทั้งเป็น ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ และไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์

สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

 

Contact Khonkaen Immigration.By QR Code or Line ID : @xan4806o

or Line ID : @xan4806o

 

Immigration Bureau Online Service

Queue Online  

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00718879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
1174
2367
712847
14474
13604
718879

Your IP: 3.237.34.21
2024-02-21 01:19