Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

กฎหมาย/ระเบียบ

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 24 พ.ย. 2551
คำสั่ง สตม. ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
คู่มือเล่มเล็ก คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

คู่มือเล่มใหญ่ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

คูมือสำหรับประชาชน

การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.15 29

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.13 29(3)

การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่

การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว

การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.17 29 กรณี

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนด

การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอก

การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.17 29