Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

Command

แบบฟอร์ม/คำร้อง

รายการ เกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)
INFORMATION OF CONVEYANCE (TM.2)
บัญชีคน โดยสาร (ตม. ๓)
PASSENGER LIST (TM.3)
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗)
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM (TM.7)
คำขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘)
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM (TM.8)
คำขอเพื่อมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙)
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE KINGDOM (TM.9)
คำขอหลัก ฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓)
APPLICATION FOR ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT (TM.13)
คำร้องขอใบ สำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘)
APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.18)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐)
APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.20)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
คำขอตรวจลง ตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒)
APPLICATION FOR NON-QUOTA IMMIGRANT VISA (TM.22)
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕)
APPLICATION FOR EXTENTION OF TEMPORARY STAY DURING RESIDENT CONSIDERATION (TM.25)
แบบการ แจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘)
FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS (TM.28)
แบบการแจ้ง รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
NOTIFICATION FROM FOR HOUSE MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED (TM.30)
แบบการ แจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS (TM.47)
คำขอ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
APPLICATION FOR CHANGE OF VISA (TM.86)
คำขอรับการ ตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
APPLICATION FOR VISA (TM.87)
แบบ แจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
แบบแจ้ง เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
คำ ขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
แบบ แจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
แบบขอ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
แบบขอย้ายตรา ประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบ บันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบ รับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้ บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบ หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
แบบ หนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒)
ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONS FOR PERMITTED CONTINUATION OF STAY IN THE KINGDOM OF THAILAND
ตัวอย่าง หนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
รายงานเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ใหม่สุด 2553)

 

 

กฎหมาย/ระเบียบ

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 24 พ.ย. 2551
คำสั่ง สตม. ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
คู่มือเล่มเล็ก คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

คู่มือเล่มใหญ่ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

คูมือสำหรับประชาชน

การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.15 29

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.13 29(3)

การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่

การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว

การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.17 29 กรณี

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนด

การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอก

การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.17 29