Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตม.จว.ขอนแก่น ประชุมบริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 เวลา 16.30 น.

พ.ต.ท.ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.หญิง ธัญญาพร วรวงศ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ต.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด และนโยบายผู้บังคับบัญชา ณ บริเวณโถงด้านหลังอาคารที่ทำการ ตม.จว.ขอนแก่น