วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security

พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข

สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดขอนแก่น

 

Contact Khonkaen Immigration.By QR Code or Line ID : @xan4806o

or Line ID : @xan4806o

 

Immigration Bureau Online Service

 

 

 

Visitors Counter

00237827
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
333
1596
233499
8739
7110
237827

Your IP: 172.69.135.121
2020-11-26 03:35

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตรวจคน-เข้า เมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วม กันพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการ เสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๙๕๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสน ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยราคาที่เสนอตํ่ากว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ (๒๓.๐๐%) และตํ่ากว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ (๒๓.๐๐%) รวมทั้งเป็น ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ และไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา