โครงสร้าง ตม.จว.ขอแก่น

 

ทำเนียบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

สารวัตรใหญ่

พ.ต.ท.ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา

สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

 

 

สารวัตร

พ.ต.ท.หญิง ธัญญาพร วรวงศ์ พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์
   

รองสารวัตร

 

ร.ต.อ.หญิง ธมล มุลศรีสุข ร.ต.อ.อนันต์ ทะวาผักแว่น ร.ต.อ.หญิง ณภรณิน บุญมานุช

 

ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา ร.ต.อ.หญิงสายรุ้ง วงษ์บุญชา ร.ต.อ.หญิงทัศนะ ไชยแสง

 

ร.ต.อ.หญิง สุณิชตา ทองหนองกอย    

 

ผู้บังคับหมู่

 

ด.ต.หญิง พจนา ชัยวงษ์ทิตย์ ด.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เหล่าพิลัย ด.ต.เวคิน ระว้า

 

ด.ต.หญิง อัญญาภรณ์ พละเดช ด.ต.หญิง ดวงกมล ศรีสองคอน ด.ต.หญิง ณิชกมล ศรีวิชา

 

ด.ต.ทวีศักดิ์ ภาระชะ ด.ต.หญิง อรุณี เพชรภูเขียว ด.ต.ปฏิพันธ์ สีไชย์

 

ว่าที่ ร.ต.ต.วราวุธ ตาบ้านดู่ ด.ต.หญิง สุภาวดี ผุดผ่อง ด.ต.สุพิษ สนิทชน

 

 

ส.ต.อ.หญิง สายสุนีย์ มะตนเด ส.ต.อ.หญิง สุกัญญา สำราญพงษ์ จ.ส.ต.หญิง วิจิตรา ชาติวงค์

 

 

 

ด.ต.นเรศน์ สิงหาปัด